Γενικοί Όροι Χρήσης

1. Εισαγωγή

1. Η ιστοσελίδα www.nova.gr ή/και eshop.nova.gr, είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (εφεξής ως «Nova e-shop» ή «Ιστοσελίδα» ή/και «Κατάστημα»), το οποίο δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΥΛΤΙΤΣΟΪΣ (MULTICHOICE) ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «MULTICHOICE», η οποία εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής (Προέκταση οδού Μάνης, ΤΚ 15351, Κάντζα, Παλλήνη Αττικής), με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 1681601000 (πρώην Αρ.Μ.Α.Ε. 31758/04/Β/94/11 (2000)), με ΑΦΜ 094429953 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ όπως νόμιμα εκπροσωπείται, τηλ. 210-6602000 φαξ 211-9559399 (εφεξής η «Εταιρεία»).

2. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση eshop.nova.gr καθώς και των υπηρεσιών ή προϊόντων που παρέχει η Εταιρεία μέσω αυτού. Κάθε Χρήστης που εισέρχεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και κάνει χρήση των υπηρεσιών ή προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος eshop.nova.gr, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τόσο τους κατωτέρω Γενικούς Όρους Χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος όσο και τους Ειδικούς Όρους Χρήσης των επιμέρους Υπηρεσιών που έχει θέσει ή πρόκειται να θέσει στο μέλλον η Εταιρεία για τη λειτουργία και χρήση τόσο του ηλεκτρονικού καταστήματός της eshop.nova.gr όσο και των παρεχόμενων Υπηρεσιών ή Προϊόντων.  Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους Όρους Χρήσης, οφείλει να απόσχει από την περαιτέρω χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι ειδικοί όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού και συμπληρωματικά με τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των Γενικών Όρων Χρήσης του παρόντος καταστήματος και των Ειδικών Όρων Χρήσης των επιμέρους Υπηρεσιών, θα υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση οι Ειδικοί Όροι χρήσης έκαστης Υπηρεσίας.

4. Ο Χρήστης ή/και ο τυχόν Εκπρόσωπος Χρήστη των Υπηρεσιών της Εταιρείας καθώς και ο Επισκέπτης του δικτυακού τόπου eshop.nova.gr θα αναφέρεται στο εξής ως «Χρήστης», ανεξάρτητα από το εάν προβεί σε κάποια παραγγελία υπηρεσιών ή προϊόντων από την Εταιρεία.

5. Η Εταιρεία δύναται να διακόψει προσωρινά ή/και οριστικά τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η Εταιρεία διατηρεί επιπλέον το μονομερές δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους Χρήστες για οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Η παραμονή και χρήση της ιστοσελίδας eshop.nova.gr σε χρόνο μεταγενέστερο της ανάρτησης των οποιωνδήποτε τυχόν αλλαγών έχουν προηγουμένως δημοσιευτεί στους Όρους Χρήσης, Γενικούς ή/και Ειδικούς, συνιστά δεσμευτική αποδοχή των αναθεωρημένων Όρων Χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

6. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα, οι δε συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να καταρτίζονται στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα. Με την επιλογή γλώσσας δηλώνετε αυτόματα ότι την κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση).

7. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας απευθύνεται σε άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανήλικους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση του ηλεκτρονικού της καταστήματος από Χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

8. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της Εταιρείας καθώς και οι συμβατικοί όροι παροχής αυτών που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα eshop.nova.gr δύνανται να αντικαθίστανται / τροποποιούνται / καταργούνται οποτεδήποτε από την Εταιρεία, κατά την διακριτική της ευχέρεια και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  Οι Χρήστες της Ιστοσελίδας απαγορεύεται να τροποποιούν ή παραποιούν τα υποδείγματα συμβάσεων που εμπεριέχονται σε αυτήν.

 

 

2. Παρεχόμενες Πληροφορίες – Υπηρεσίες & Προϊόντα

1. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα eshop.nova.gr, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας όσο και την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν ή υπηρεσία που διαθέτει, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας.

2. Λαμβανομένης υπόψη της φύσης των συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (ελάχιστος αναγκαίος χρόνος ενημέρωσης συστήματος, τυχόν διακοπή λειτουργίας ιστοσελίδας, αυξημένη ζήτηση που επηρεάζει την διαθεσιμότητα κλπ), η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ενημέρωση του συστήματος σε περίπτωση οιασδήποτε αλλαγής, μεταβολής των παρεχόμενων πληροφοριών και για την αποφυγή περιπτώσεων λαθών (εκ παραδρομής) στην καταχώριση, καθώς και για την ενημέρωση κάθε Χρήστη. Παρ’ όλα αυτά και επειδή δεν μπορεί να αποκλεισθεί η περίπτωση ανθρώπινου λάθους, για την ασφάλεια των συναλλαγών, σε περίπτωση που κάποιο προϊόν ή υπηρεσία παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή ή ψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο  13831 (0,2500€/κλήση, από δίκτυο Forthnet) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@nova.gr.

 

 

3. Περιορισμός Ευθύνης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα ευθύνεται έναντι των Χρηστών για αξιώσεις αποζημίωσης που έχουν προκληθεί από τη χρήση ή μη των αναφερόμενων πληροφοριών, μόνον σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από τη νομοθεσία σχετική υποχρέωση για κάλυψη αστικής ευθύνης.

2. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν" (as is).

3. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα eshop.nova.gr  δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

4. Η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για την διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των Χρηστών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

5. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους Χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο ή/και στο ηλεκτρονικό κατάστημα και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με την λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής με την χρήση του δικτυακού τόπου ή του ηλεκτρονικού καταστήματος.

6. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας eshop.nova.gr, των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπη ή/και εύρυθμη, απαλλαγμένη από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους Χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με την λειτουργία των ανωτέρω.

 

 

4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

1. Η παρούσα ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή/και τους συνεργάτες αυτής και προστατεύεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους Χρήστες για ιδιωτική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

2. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, μεταπώληση,, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερόμενων στο παρόν.

3. Όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα της Εταιρείας ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και κοινοτικούς και διεθνείς νόμους. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

 

5. Σύνδεσμοι (Hyperlinks) σε αυτόν τον δικτυακό τόπο

1. Οι σύνδεσμοι σε αυτόν τον χώρο, κάποιες φορές θα σας αφήσουν να αφήσετε την ιστοσελίδα της Εταιρείας. Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες.

2. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η Εταιρεία σας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από την Εταιρεία της ιστοσελίδας.

3. Η Εταιρεία δηλώνει ρητά ότι δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με την νομοθεσία και τους παρόντος όρους.

 

 

6. Υποχρεώσεις & Ευθύνη Χρήστη

1. Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας eshop.nova.gr και του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας, καθώς και ότι θα τηρούν τους Κώδικες Δεοντολογίας και Πολιτικές που είναι αναρτημένα σε αυτή ή/και προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2. Οι Χρήστες υποχρεούνται να απέχουν από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στην ιστοσελίδα/κατάστημα ή και σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των Υπηρεσιών της Εταιρείας.

3. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι Χρήστες της ιστοσελίδας eshop.nova.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας για:

 1. 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
 2. 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
 3. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
 4. 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, ή προσβάλει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
 5. 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
 6. 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας ή των διατάξεων αυτής,
 7. 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο,
 8. 8. συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία ή/και ανακοίνωση των προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών ή/και τρίτων
 9. 9. διακινδύνευση της ασφάλειας του δικτύου της Εταιρείας.

4. Οι Χρήστες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για τη χρήση της ιστοσελίδας eshop.nova.gr και του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας ή εξ αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσουν πλήρως την Εταιρεία έναντι οποιασδήποτε αξίωσης ήθελε τυχόν εγερθεί από οποιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης της ιστοσελίδας eshop.nova.gr ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας.

5. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας από Χρήστη, ο τελευταίος υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

 

 

7. Ασφάλεια

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών  (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

 

Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Εταιρείας επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

 

Αναγνώριση Χρήστη

Η πρόσβαση και πλοήγηση στην Ιστοσελίδα ή/και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας και στις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού είναι ελεύθερη, χωρίς να απαιτείται η εγγραφή του Χρήστη σε αυτό. Ωστόσο, για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών και για την καταχώριση σχετικών αιτημάτων παραγγελιών για υπηρεσίες ή προϊόντα της Εταιρείας απαιτείται η  βασική εγγραφή του Χρήστη με τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, κινητό τηλέφωνο και email Χρήστη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχει ο Χρήστης στην Εταιρεία. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτει ο Χρήστης στη διάθεσή της Εταιρείας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των συναλλαγών με τον Χρήστη και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, πλην των περιπτώσεων που περιγράφονται στην ενότητα «Πολιτική Απορρήτου». Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Η Εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε να τερματίσει την παροχή των Υπηρεσιών αυτών στο Χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση των ιστοσελίδων της σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

 

Ελεγχόμενη Πρόσβαση

Η πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρείας (servers) ελέγχεται από εξοπλισμό ο οποίος επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους Χρήστες απαγορεύοντας παράλληλα την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρείας.

 

Κρυπτογράφηση

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί 2048 bits για την κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν σταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία.

 

Επικοινωνία -  Κοινοποιήσεις

Ο Χρήστης οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα και να ειδοποιεί την Εταιρεία για κάθε μεταβολή τους. Οι προσκλήσεις, ειδοποιήσεις και κοινοποιήσεις και γενικότερα πάσης φύσεως επικοινωνία και ενημέρωση της Εταιρείας προς τον Χρήστη για θέματα που αφορούν τις παρεχόμενες προς αυτόν Υπηρεσίες ή/και Προϊόντα θα είναι έγγραφης ή/και ηλεκτρονικής μορφής και θα απευθύνονται στη φυσική ή ηλεκτρονική διεύθυνση του Χρήστη όπως αυτή έχει δηλωθεί στα στοιχεία επικοινωνίας του Χρήστη κατά τη διάρκεια εγγραφής του στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας.

Θα αποστέλλονται δε είτε μέσω συστημένου ταχυδρομείου και θα ισχύουν από την ημέρα της παραλαβής τους, είτε μέσω fax οπότε θα πρέπει να αποστέλλεται σε επιβεβαίωση του περιεχομένου του και το επίσημο αντίγραφο του fax μέσω συστημένου ταχυδρομείου, είτε μέσω e-mail οπότε και θα ισχύουν από την ημερομηνία παραδόσεως.

Ο Χρήστης οφείλει να ελέγχει τακτικά το e-mail που έχει ορίσει σαν κύριο e-mail επικοινωνίας καθώς και τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας ώστε να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν τις παρεχόμενες προς αυτόν Υπηρεσίες / Προϊόντα.

Κατ’ εξαίρεση, ειδικά σημειώνεται ότι στην περίπτωση Καταγγελίας, η σχετική γραπτή ειδοποίηση περί άρσης της παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης είτε θα αποστέλλεται από το καταγγέλλον μέρος μέσω συστημένου ταχυδρομείου, είτε θα επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, ενώ το έγγραφο της καταγγελίας θα επιδίδεται σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά και μόνο με δικαστικό επιμελητή.

 

Απόρρητο Συναλλαγών

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος  είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο μέσα στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τα στοιχεία των Χρηστών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κ.λπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι Χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την Εταιρεία και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι ή/και προστηθέντες της Εταιρείας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης.

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η Εταιρεία δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από νόμο, δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή ή συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την Εταιρεία. Ο Χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει τροποποιημένος.

 

Εμπιστευτικότητα

Συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες σε έγγραφη, προφορική ή άλλη μορφή που δίνονται από το ένα στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος με αφορμή την εκτέλεση των Υπηρεσιών, παραμένουν στην κυριότητα του παραδίδοντος μέρους. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία, χαρακτηρίζονται με την παρούσα και τηρούνται ως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση των Υπηρεσιών. Ουδείς των συμβαλλομένων μερών θα αποκαλύψει σε τρίτους άνευ της εγγράφου συναινέσεως του ετέρου, τυχόν στοιχεία οριζόμενα ως εμπιστευτικά βάσει των Όρων Χρήσης

Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τα εμπορικά / βιομηχανικά απόρρητα επιδεικνύοντας αυστηρή εμπιστευτικότητα και να μην αποκαλύπτουν, χρησιμοποιούν, δημοσιεύουν, διοχετεύουν ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ανακοινώνουν σε τρίτο, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (με σκοπό τον ανταγωνισμό ή όχι), χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους, στοιχεία ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των Υπηρεσιών ή εξ αφορμής αυτής, που δεν είναι προσιτά στο κοινό και αφορούν ενδεικτικά την επιχειρηματική οργάνωση, τις επενδύσεις, τα προϊόντα, την οικονομική κατάσταση, το πελατολόγιο, την εμπορική πολιτική, τα επιχειρηματικά σχέδια και τις στρατηγικές, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, την κοστολόγηση, την τεχνογνωσία κλπ. του άλλου μέρους. Οι ως άνω πληροφορίες ενδέχεται να περιέχονται σε οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μη, χωρίς απαραίτητα να φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό».

 

Η ανωτέρω περί εχεμύθειας υποχρέωση δεν αφορά:

 • Στοιχεία γενικώς στη διάθεση του κοινού, εκτός αν αυτή η διάθεση είναι αποτέλεσμα παραβιάσεως της υποχρέωσης της παρούσας παραγράφου.
 • Στοιχεία που κατέστην δημοσίως γνωστά μετά την έναρξη της επικοινωνίας των συμβαλλομένων μερών, χωρίς όμως αυτό να οφείλεται σε ενέργεια του αποδέκτη.
 • Στοιχεία λαμβανόμενα από τρίτους και μη υποκείμενα σε υποχρέωση εχεμύθειας.
 • Στοιχεία που ήταν ήδη στην κατοχή του αποδέκτη ή γνωστά σε αυτόν ελεύθερα από οποιαδήποτε υποχρέωση εμπιστευτικότητας, πριν από το χρόνο έναρξης της επικοινωνίας των μερών.
 • Στοιχεία που ο αποδέκτης δύναται να αποδείξει ότι ανεπτύχθησαν από εκείνον καλόπιστα, χωρίς παράβαση των Όρων Χρήσης και ανεξάρτητα από την πληροφόρηση που έλαβε στα πλαίσια των εδώ διαπραγματεύσεων.
 • Στοιχεία τα οποία βάσει του νόμου, δικαστικών ή διοικητικών αρχών, υποχρεούται ο συμβαλλόμενος να ανακοινώσει.

 

Το προσωπικό, τόσο του Χρήστη όσο και της Εταιρείας, που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση των Υπηρεσιών δεσμεύεται από τις ως άνω υποχρεώσεις, τις κείμενες περί απορρήτου διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, ασφάλειας της πληροφορίας και πληροφορικής, για τη μη ανακοίνωση, διασπορά, επεξεργασία, χρήση κλπ. πληροφοριών που καθ’ οιονδήποτε τρόπο θα περιέλθουν σε γνώση του.

 

 

8. Απόρρητο Επικοινωνιών - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

1. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του Χρήστη και για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που η τελευταία τηρεί, σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία, τους Κανονισμούς της ΑΔΑΕ και την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου (Πολιτική Ασφαλείας) που τηρεί. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν εγγυάται την ασφάλεια των δεδομένων του Χρήστη ή που τηρεί ο Χρήστης, στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας από τον Χρήστη, όπως αυτά επιβάλλονται από το σχετικό θεσμικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο.

2. Τα δεδομένα κίνησης που υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται από την Εταιρεία με την λήξη της επικοινωνίας καταστρέφονται ή καθίστανται ανώνυμα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3917/2011 για την διατήρηση δεδομένων (ΦΕΚ Α’ 22) και των παραγράφων 2 έως 6 του άρθρου 6 του ν. 3471/2006, όπως ισχύει. Ειδικότερα, η Εταιρεία ενημερώνει τον Χρήστη και ο Χρήστης αποδέχεται ότι επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα κίνησης και θέσης που αφορούν τον Χρήστη για το σκοπό της χρέωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της επικοινωνίας, εκτός και αν αμφισβητήθηκε τιμολόγιο ή δεν εξοφλήθηκε, οπότε και τα δεδομένα τηρούνται μέχρι την αμετάκλητη επίλυση της διαφοράς.

3. Η Εταιρεία συμμορφώνεται όπως ο νόμος ορίζει στο περιεχόμενο Εισαγγελικής Παραγγελίας, δικαστικής απόφασης, από­φα­σης της Ε.Ε.Τ.Τ. ή άλλης ανεξάρτητης αρχής χωρίς προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση του Χρήστη, εκτός αν άλλως ορίζει νόμος ή δικαστική απόφαση. Η Εταιρία τηρεί τη νόμιμη διαδικασία για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και συνεργάζεται άμεσα με τις αρμόδιες διωκτικές, δικαστικές ή ανεξάρτητες διοικητικές αρχές.

4. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για (α) την γνησιότητα, ακρίβεια, εμπιστευτικότητα, τον θεμιτό ή αθέμιτο χαρακτήρα των δεδομένων (data) που ο Χρήστης λαμβάνει ή αποστέλλει σε τρίτους ή αποθηκεύει στους cloud servers, (β) την οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, υλική ή μη ζημία ενδεχομένως υποστεί ο Χρήστης από την πρόσβασή του στο Διαδίκτυο, και (γ) για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ του Χρήστη και τρίτων και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες (data) που διακινούνται μέσω της παρεχόμενης με την παρούσα υπηρεσίας.

 

 

9. Αγορά Προϊόντων / Υπηρεσιών - Παραγγελίες

1. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα περιήγησης στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας χωρίς να απαιτείται η εγγραφή του σε αυτό. Ωστόσο, για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας και την καταχώριση σχετικών παραγγελιών απαιτείται η εγγραφή του Χρήστη.

2. Για την εγγραφή του Χρήστη απαιτείται η χορήγηση των εξής βασικών στοιχείων:

Όνομα, Επώνυμο, Επάγγελμα, Διεύθυνση Κατοικίας (οδός και αριθμός, πόλη), Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail), Τηλέφωνο Επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), Τηλέφωνο Ενεργοποίησης Υπηρεσιών (όπου απαιτείται), Α.Δ.Τ. ή/και Αρ. Διαβατηρίου, Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.

3. Μετά την επιτυχή καταχώρηση της παραγγελίας του Χρήστη, ο Χρήστης λαμβάνει αυτοματοποιημένο e-mail στο οποίο αναφέρονται οι λεπτομέρειες της εκάστοτε Παραγγελίας/Αιτήσεώς του. Μετά την λήψη της παραγγελίας από το τμήμα ηλεκτρονικών αγορών της Εταιρείας, η Εταιρεία θα επικοινωνεί με κάθε πρόσφορο μέσο με το Χρήστη προκειμένου για την από κοινού ολοκλήρωση συμπλήρωσης των στοιχείων της παραγγελίας. Με την ολοκλήρωση συμπλήρωσης της παραγγελίας, η Εταιρεία θα αποστέλλει στον Χρήστη με κάθε πρόσφορο μέσο για υπογραφή την σχετική Αίτηση παροχής των συνδρομητικών υπηρεσιών, που ο ίδιος ο Χρήστης έχει επιλέξει.

4. Μαζί με την υπογραφή της Αίτησης, ο Χρήστης θα πρέπει να παραδώσει στον εκπρόσωπο της Εταιρείας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας:

Απλό Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του Χρήστη ή του Κατόχου της Γραμμής, εφόσον είναι διαφορετικός από τον Χρήστη.

Επιπλέον των ανωτέρω, ο Χρήστης θα πρέπει να παραδώσει:

Για υφιστάμενες τηλεφωνικές συνδέσεις (ενεργός βρόχος):

 1. Φωτοαντίγραφο Λογαριασμού του υφιστάμενου Παρόχου Τηλεφωνίας/Internet για την τηλεφωνική σύνδεση στην οποία θα ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες (για υφιστάμενες συνδέσεις).

Για νέες τηλεφωνικές συνδέσεις (ανενεργός βρόχος):

 1. Φωτοαντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΗ για το ακίνητο στον οποίο θα ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες
 2. Φωτοαντίγραφο Οικοδομικής Άδειας ή ισοδύναμο δικαιολογητικό, εφόσον ζητηθεί από την Εταιρεία.

Με την παραλαβή της υπογεγραμμένης αίτησης του Χρήστη και των απαιτούμενων δικαιολογητικών ξεκινάει η  διαδικασία ενεργοποίησης της αίτησης του Χρήστη.

5. Ρητά επισημαίνεται ότι η καταχώριση αιτημάτων παραγγελίας υπηρεσιών συνιστά εκδήλωση ενδιαφέροντος και δεν συνιστά σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Η παραλαβή από την Εταιρεία της πλήρως συμπληρωμένης και νομίμως υπογεγραμμένης Αίτησης του Χρήστη για την παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών (ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και οπτικοακουστικού περιεχομένου) καθώς και η παράδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έγκυρη κατάρτιση συμβατικής σχέσης παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Χρήστη και της Εταιρείας.

6. Κατά την εξέλιξη της παραγγελίας ο Χρήστης θα λαμβάνει μια σειρά από αυτοματοποιημένα e-mails ή/και SMS, τα οποία θα αναφέρουν την πρόοδο της παραγγελίας.

7. Σε περίπτωση που στην παραγγελία του Χρήστη προκύψει οποιασδήποτε φύσης εκκρεμότητα, τότε θα επικοινωνήσει με τον Χρήστη κάποιος εκπρόσωπος της Εταιρείας στα στοιχεία επικοινωνίας που ο Χρήστη έχει δηλώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας του στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας.

8. Ενημερώνεται ο Χρήστης ότι δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης των ηλεκτρονικών ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή εξέλιξη της παραγγελίας του Χρήστη. Ο Χρήστης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λήψη των ανωτέρω ενημερώσεων και να τις διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής του με την Εταιρεία. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν λαμβάνει τις ανωτέρω ενημερώσεις για οποιοδήποτε λόγο και για οποιαδήποτε αιτία, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία.

 

 

10. Ακύρωση Παραγγελίας / Συμβατική Υπαναχώρηση

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις:

 

 

(α) Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία:

Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας, οι Χρήστες μπορούν να γυρίσουν σε προηγούμενο βήμα και να αφαιρέσουν τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι αγορών τους.

 

(β) Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας:

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας και πριν την υπογραφή της έντυπης Αίτησης παροχής υπηρεσιών, ο Χρήστης δύναται να ακυρώσει τυχόν υποβληθείσα Παραγγελία είτε καλώντας στο 13831 (0,2500€/κλήση, από δίκτυο Forthnet), είτε αποστέλλοντας email στο info@nova.gr, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται και ο κωδικός της αίτησης.

 

(γ) Μετά την κατάρτιση της σύμβασης (Συμβατική Υπαναχώρηση):

Μετά την υπογραφή της σύμβασης ή/και την παραλαβή του προϊόντος ή/και την ενεργοποίηση των συμφωνηθέντων υπηρεσιών, ο Χρήστης δύναται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της, αποστέλλοντας στην Εταιρεία, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το σχετικό Έντυπο Υπαναχώρησης, με επισύναψη της ταυτότητας του.  Η αποστολή του εντύπου υπαναχώρησης μπορεί να γίνει είτε με φαξ στο τηλ. 211-9559399 είτε μέσω των καταστημάτων Forthnet.  Η κατά τα ανωτέρω συμβατική υπαναχώρηση υπόκειται σε κάθε περίπτωση στους Ειδικούς Όρους Χρήσης έκαστης Υπηρεσίας.

 

 

11. Τιμολόγηση – Τιμολογιακή Πολιτική

1. Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ.

2. Στις αναγραφόμενες τιμές εμπεριέχονται ΦΠΑ και τέλος σταθερής τηλεφωνίας & Internet 5% που ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 55/Ν.4389/2016. Δεν περιλαμβάνεται το Τέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης 10%, το οποίο έχει ανασταλεί έως τις 30/9/2021, βάσει της προβλέψεως του αρ. 12 του Ν. 4728/2020 (ΦΕΚ Α' 186/29.9.2020).

3. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών και προϊόντων γίνεται σε μηνιαία ή/και διμηνιαία βάση ανάλογα με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και τις επιλογές του Χρήστη. Η τιμολόγηση & πληρωμή των υπηρεσιών γίνεται προκαταβολικά (για τα εφάπαξ και τα σταθερά μηνιαία τέλη παροχής υπηρεσιών), με εξαίρεση τις περιπτώσεις χρέωσης βάση χρήσης όπου η τιμολόγηση & πληρωμή των Υπηρεσιών και Προϊόντων γίνεται απολογιστικά στο τέλος της περιόδου τιμολόγησης.

4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη. Ευνόητο είναι ότι ο Χρήστης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους γι' αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία κατά το χρόνο παραγγελίας. Τυχόν έξοδα εξόφλησης των υπηρεσιών (έξοδα κατάθεσης σε τράπεζα κ.λπ.), επιβαρύνουν τον Χρήστη.

5. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να προσφέρει πακέτα ή προσφορές που θα έχουν ευνοϊκότερους όρους ή τιμές από αυτούς που υπήρχαν όταν ο Χρήστης αρχικά αγόρασε υπηρεσίες από την Εταιρεία. Αυτές οι αλλαγές τιμών και όρων ενδέχεται να  επηρεάζουν τις υπάρχουσες τιμές των μερών.

6. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τα χαρακτηριστικά και τις τιμές των Υπηρεσιών ή/και Προϊόντων που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα της.

 

 

12. Τρόποι Πληρωμής

1. Για λόγους ταυτοποίησης και ασφάλειας των συναλλαγών, ο Χρήστης, εφόσον του ζητηθούν από την Εταιρεία, οφείλει να παράσχει περαιτέρω στοιχεία, όπως την ταυτότητά του, διαβατήριο κ.λπ. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητηθούν ή η συναλλαγή δεν ταυτοποιηθεί επιτυχώς από την Εταιρεία, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην παρέχει την Υπηρεσία καθώς και να μην επιστρέψει το ποσό της χρέωσης που αφορούσε την συγκεκριμένη συναλλαγή.

 

2. Ο Χρήστης μπορεί να εξοφλεί τους λογαριασμούς του με έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

 

(α) Με μετρητά στο Δίκτυο Καταστημάτων της Εταιρείας

Ο Χρήστης μπορεί να εξοφλεί τους λογαριασμούς του στα συμβεβλημένα Καταστήματα Λιανικής Forthnet (Forthnet Shops) και σε επιλεγμένα καταστήματα γνωστών αλυσίδων σε όλη την Ελλάδα (Κατάλογος με τα συμβεβλημένα καταστήματα και τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της Εταιρείας βρίσκεται διαθέσιμος στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας).

 

(β) Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα εξόφλησης των Λογαριασμών του με πληρωμή σε Τράπεζα (σε κατάστημα, μέσω e-banking ή phone/mobile banking) μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ στις συμβεβλημένες τράπεζες (Εθνική, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Γενική, Alpha, T Bank, Παγκρήτια Συνεταιριστική). Σε αυτή την περίπτωση ο Χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα προμήθειας των τραπεζών.

Ο Χρήστης για την εξόφληση των λογαριασμών του χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τον κωδικό πληρωμής που αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη του λογαριασμού του.

 

(γ) Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα εξόφλησης των λογαριασμών του μέσω πιστωτικής κάρτας Visa, Mastercard, Dinners, American Express. Για την πάγια πληρωμή των λογαριασμών του με πιστωτική κάρτα απαιτείται η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας παραγγελίας και το όνομα Κατόχου καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία λήξης της πιστωτικής κάρτας. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Ο Χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής του κάρτας. Για τις πάγιες πληρωμές ο Χρήστης χρειάζεται να τοποθετεί τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας  κάθε φορά που χρειάζεται να πληρώσει.

Σε περίπτωση εξόφλησης του λογαριασμού του Χρήστη με πιστωτική κάρτα, η εξόφληση θα πραγματοποιείται αυτόματα την ημέρα λήξης του με χρέωση της κάρτας που μας έχετε δηλώσει. Ο Χρήστης δύναται να δηλώσει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας είτε α) κατά την υπογραφή της Αίτησης Παροχής Υπηρεσιών, είτε β) οποτεδήποτε, αποστέλλοντας την σχετική εξουσιοδότηση που βρίσκεται στην πίσω όψη του λογαριασμού του ή/και τηλεφωνικά καλώντας το 13831 (0,2500€/κλήση, από δίκτυο Forthnet).

 

(δ)  Πάγια Τραπεζική Εντολή Εξόφλησης

Ο Χρήστης δύναται να εξοφλεί τους λογαριασμού του με πάγια τραπεζική εντολή εξόφλησης. Η εξόφληση του λογαριασμού του Χρήστη θα πραγματοποιείται αυτόματα την ημέρα λήξης του με χρέωση του δηλωθέντος τραπεζικού λογαριασμού του Χρήστη. Αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί από τον Χρήστη στην συνεργαζόμενη τράπεζά του, προσκομίζοντας τον λογαριασμό του Χρήστη που αναγράφει των κωδικό πάγια εντολής και την αστυνομική του ταυτότητα.

 

(ε) Με ταχυπληρωμή στα ΕΛΤΑ.

Ο Χρήστης δύναται να εξοφλεί τους λογαριασμού του με ταχυπληρωμή στα ΕΛΤΑ. Για την πληρωμή στα ΕΛΤΑ απαιτείται η προσκόμιση του αποκόμματος ταχυπληρωμής που βρίσκεται στην εμπρόσθια όψη του λογαριασμού του Χρήστη. Σημειώνεται ότι για την εκκαθάριση της πληρωμής σας απαιτούνται 4-5 εργάσιμες ημέρες. Ως ημερομηνία εξόφλησης θεωρείται η ημερομηνία πληρωμής. Σε αυτή την περίπτωση ο Χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα πληρωμής των ΕΛΤΑ.

 

3. Για την πληρωμή μέσω ΕΛΤΑ και στα ταμεία των συμβεβλημένων τραπεζών ο Χρήστης επιβαρύνεται με Έξοδα Πληρωμής. Τα έξοδα πληρωμής ορίζονται και κρατούνται αποκλειστικά από τα οικεία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

 

 

13. Όροι Πληρωμής

1. Ο Χρήστης πρέπει να εξοφλεί τους λογαριασμούς του μέχρι την προβλεπόμενη στην εμπρόσθια όψη του λογαριασμού ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ του.

2. Για την εξόφληση του λογαριασμού του, απαιτείται υποχρεωτικά από τον Χρήστη η προσκόμιση του λογαριασμού του.

3. Όταν στο λογαριασμό του Χρήστη αναγράφεται «ΟΦΕΙΛΗ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ», ενώ έχει ήδη πληρώσει, απαιτείται επιπροσθέτως η προσκόμιση του αποδεικτικού εξόφλησης του αντίστοιχου εξοφλημένου λογαριασμού προκειμένου να εισπραχθεί μόνο το πραγματικά οφειλόμενο ποσό.

4. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης του Λογαριασμού από τον Χρήστη, η Εταιρεία δικαιούται:

 • Να επιβαρύνει την οφειλή του Χρήστη με τόκους υπερημερίας.
 • Να διακόψει προσωρινά την σύνδεση του Χρήστη (ενεργοποίηση φραγής) λόγω οφειλών μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία λήξης του ανεξόφλητου λογαριασμού.
 • Να διακόψει προσωρινά, μετά από σχετική προειδοποίηση, και τις τυχόν άλλες τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις του Χρήστη που ανήκουν στο ίδιο Δίκτυο Nova και λειτουργούν οπουδήποτε στην Ελλάδα
 • Να αναθέσει σε συνεργαζόμενες Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις την εξώδικη ενημέρωσή σας για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών σας έναντι της Εταιρείας καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής αυτών, καθώς και να αναθέσει σε συνεργαζόμενες δικηγορικές εταιρείες ή/και δικηγορικά γραφεία, την εξώδικη ή/και δικαστική είσπραξη των οφειλών αυτών, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας.
 • Επίσης, να διακόψει οριστικά την σύνδεση του Χρήστη και να καταγγείλει μονομερώς την οικεία σύμβαση λόγω οφειλών, μετά από την παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την προσωρινή διακοπή λόγω οφειλών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον δεν έχει εντωμεταξύ εξοφληθεί η οφειλή.

5. Η οριστική διακοπή της σύνδεσής σας συνιστά μονομερή καταγγελία της σύμβασής σας από την Nova λόγω οφειλών και ιδίως στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας συνεπάγεται την απώλεια του αριθμού της τηλεφωνικής σας σύνδεσης.

6. Μετά την οριστική διακοπή της σύνδεσης του Χρήστη, εκδίδεται εκκαθαριστικός λογαριασμός, στον οποίο αναπροσαρμόζονται, εφόσον απαιτείται, τυχόν προκαταβληθέντα τέλη έναντι της πραγματοποιηθείσης κατανάλωσης.

7. Σε περίπτωση μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης του Χρήστη λόγω οφειλών από την Εταιρεία, πριν την συμπλήρωση της συμφωνηθείσας αρχικής διάρκειας αυτής, ο Χρήστης επιβαρύνεται με τα εκάστοτε ισχύοντα τέλη διακοπής ανά Υπηρεσία, σύμφωνα με τον ισχύοντα δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της Εταιρείας και τα ειδικώς οριζόμενα στους Ειδικούς Όρους Χρήσης έκαστης Υπηρεσίας. 

 

 

14. Διακοπή Παρεχόμενων Υπηρεσιών / Καταγγελία Σύμβασης

Η διακοπή των παρεχόμενων Υπηρεσιών και η καταγγελία των ισχύοντων μεταξύ Εταιρείας και Χρήστη συμβατικών κειμένων υπόκειται στους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις διακοπής υπηρεσιών ή/και καταγγελίας που ορίζονται αναλυτικά στους Ειδικούς Όρους Χρήσης έκαστης Υπηρεσίας.

 

 

15. E-bill

1. Εφόσον ο συνδρομητής επιλέξει την ηλεκτρονική μορφή ανάλυσης κλήσεων, η πρόσβαση του συνδρομητή στο ελάχιστο επίπεδο αναλυτικής χρέωσης πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της οικείας ιστοσελίδας της Nova και της ηλεκτρονικής εφαρμογής “myaccount.nova.gr”. Για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής “myaccount.nova.gr”  απαιτείται η εγγραφή του συνδρομητή με τη χρήση μοναδικού κωδικού εγγραφής που του αποστέλλεται από τη Nova με SMS στο τηλέφωνο επικοινωνίας που ο συνδρομητής έχει δηλώσει στη Nova, καθώς και “Username” (όνομα Χρήστη) και “Password” (Κωδικό Πρόσβασης), που επιλέγει ο συνδρομητής  κατά τη διαδικασία εγγραφής του στην ηλεκτρονική εφαρμογή.  Στην περίπτωση νομικών προσώπων, ο συνδρομητής οφείλει να διορίζει φυσικό πρόσωπο ως Υπεύθυνο για τη λειτουργία της μεταξύ της Nova και του συνδρομητή σύμβασης παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών, στον οποίο κοινοποιούνται αποκλειστικά οι κωδικοί πρόσβασης. Ο συνδρομητής αναλαμβάνει να εγγραφεί με δικές του ενέργειες στο ηλεκτρονικό σύστημα/εφαρμογή "Μy Αccount" απαλλάσσοντας τη Nova από κάθε σχετική ευθύνη. Ο συνδρομητής οφείλει να τηρεί τους κωδικούς πρόσβασης μυστικούς και να μην τους καθιστά προσιτούς σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο συνδρομητής οφείλει ανά τακτά διαστήματα να αλλάζει το PIN μέσω της λειτουργίας της οικείας ιστοσελίδας.

2. Εφόσον ο συνδρομητής επιλέξει να λαμβάνει τους εκδοθέντες λογαριασμούς και την ανάλυση αυτών αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, δηλώνει ρητά ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει λογαριασμούς σε έντυπη μορφή. Με την έκδοση κάθε νέου λογαριασμού, θα αποστέλλεται στον συνδρομητή σχετικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου που θα του χορηγεί η Nova μετά την υποβολή της αίτησή του και με γραπτό μήνυμα-sms στο αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει στην αίτησή του. Ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να ορίσει άλλο αριθμό κινητού τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου μέσω της υπηρεσίας My Account. Ο συνδρομητής, μετά τη λήψη της ως άνω ενημέρωσης, έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του και στο ελάχιστο επίπεδο αναλυτικής χρέωσης, αποκλειστικά μέσω της ως άνω ιστοσελίδας της Nova, με τη χρήση Username (όνομα Χρήστη) και Password (Κωδικού Πρόσβασης) που επιλέγει ο χρήστης  κατά τη διαδικασία εγγραφής στην υπηρεσία My Account.

3. Ο συνδρομητής, εφόσον έχει επιλέξει να λαμβάνει το ελάχιστο επίπεδο αναλυτικής χρέωσης ή/ και τους λογαριασμούς του σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 ανωτέρω, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωση της Nova για κάθε μεταβολή στα στοιχεία που έχει δηλώσει και ιδιαιτέρως στα στοιχεία ηλεκτρονικής διεύθυνσης και αριθμού κινητού τηλεφώνου, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Nova για την αδυναμία ή καθυστέρηση ενημέρωσης του συνδρομητή για τη διαθεσιμότητα των ως άνω πληροφοριών (ελάχιστου επιπέδου αναλυτικής χρέωσης ή/και λογαριασμού σε ηλεκτρονική μορφή), οφειλόμενη στον ανωτέρω λόγο.

4. Ο συνδρομητής αποδέχεται ότι η Nova καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των ως άνω πληροφοριών στον συνδρομητή. Σε κάθε περίπτωση, η Nova δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) του συνδρομητή ή/και τρίτων τυχόν προκύψει, οφειλόμενη στην αδυναμία ή καθυστέρηση πρόσβασης του συνδρομητή στις ως άνω πληροφορίες ή στην απώλεια του περιεχομένου αυτών ή στην ύπαρξη λαθών σε αυτές.

5. Η Nova δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την παράνομη ή/και αυθαίρετη χρήση των κωδικών πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής τους σε αυτούς από τον συνδρομητή. Σε κάθε περίπτωση, την υποχρέωση για την τήρηση του απορρήτου των κωδικών πρόσβασης στις ως άνω πληροφορίες φέρει αποκλειστικά ο συνδρομητής.

 

 

16. Αποδοχή Όρων Χρήσης

1. Από τη χρήση της ιστοσελίδας eshop.nova.gr τεκμαίρεται, ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών μας και την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών ή προϊόντων κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη σας καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με τη χρήση της παρουσίασης ή/και το πάτημα του ποντικιού στο link "Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης" και σε οποιοδήποτε άλλο link μπορεί να οδηγήσει σε παραγγελία υπηρεσίας ή χρήση των ιστοχώρων της Εταιρείας, και θεωρείται ως η υπογραφή σας στο παρόν κείμενο.

2. Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανήλικους (άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους) και από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Με την εγγραφή του ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικας και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεται δε ότι δε θα επιτρέψει την χρήση των στοιχείων του από ανήλικα ή άτομα δικαιοπρακτικά ανίκανα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί τέτοια χρήση των στοιχείων πρόσβασης, υπεύθυνος είναι  αποκλειστικά ο ίδιος ο Χρήστης.

3. Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία υπηρεσιών αποστέλλεται στην Εταιρεία μέσω Internet, εάν και μόνο αν ο Χρήστης έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας, σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο Χρήστης έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.

4. Η Εταιρεία παρέχει στον Χρήστη Λογισμικό Τρίτων ανάλογα με την υπηρεσία που παραγγέλθηκε. Οι όροι άδειας χρήσης που διέπουν τη χρήση του λογισμικού τρίτων μπορεί να διαφέρουν από τους όρους χρήσης της Εταιρείας. Οι πελάτες της Εταιρείας δεσμεύονται από όλους τους όρους των αδειών που σχετίζονται με το λογισμικό τρίτων και θα πρέπει να τους αποδεχτούν. Η παροχή και προσφορά λογισμικού τρίτων δεν αποτελεί μέρος του λογισμικού της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν παρέχει υποστήριξη ή εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργικότητα του εν λόγω λογισμικού τρίτων.

 

Τροποποίηση – Πλήρης Συμφωνία – Επικεφαλίδες

Οι παρόντες όροι χρήσεως του δικτυακού τόπου eshop.nova.gr συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.

Όλοι οι Όροι Χρήσης ορίζονται ως ουσιώδεις.

Οι Όροι Χρήσης αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και συνιστούν την τελική και ολοκληρωτική συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Η παρούσα συμφωνία θεωρείται ως πλήρως και αμοιβαίως αποδεκτή και αντικαθιστά από την αποδοχή της από τον Χρήστη οποιαδήποτε προηγούμενη διαπραγμάτευση, συζήτηση, διαβεβαίωση, υπόσχεση ή συμφωνία, γραπτή ή προφορική η οποία δυνατόν να έγινε επί του αντικειμένου της συμφωνίας.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη, τους Όρους Χρήσης. Η τελευταία ενημερωμένη έκδοση των Όρων Χρήσης των παρεχόμενων Υπηρεσιών ή Προϊόντων θα αναρτάται από την Εταιρεία σε ειδική ενότητα.

Οι επικεφαλίδες των άρθρων είναι ενδεικτικές και χωρίς δεσμευτική σημασία, έχουν συμπεριληφθεί αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης του κειμένου, δεν τροποποιούν τους Όρους Χρήσης και δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν από τους Όρους Χρήσης.

 

Μερική Ακυρότητα

Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

 

Παραίτηση

Οποιαδήποτε παραίτηση από τους παρόντες Όρων Χρήσης ή από τα δικαιώματα κάποιου από τους συμβαλλομένους ή από τις αποζημιώσεις που προκύπτουν θα πρέπει να γίνει εγγράφως για να τεθεί σε ισχύ. Η παράλειψη, αμέλεια ή καθυστέρηση εκ μέρους ενός από τους συμβαλλόμενους να εκτελέσει τις διατάξεις της σύμβασης αυτής ή των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεών του οποιαδήποτε στιγμή, δεν θα ερμηνεύεται και δεν θα θεωρείται ως παραίτηση εκ μέρους του συμβαλλόμενου αυτού, από τα δικαιώματά του στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και με κανέναν τρόπο δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα των Όρων Χρήσης ή μέρους αυτών ή δεν θα περιορίζει το δικαίωμα αυτού του συμβαλλόμενου να προβαίνει σε περαιτέρω ενέργειες.

 

 

17. Εκχώρηση

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της που αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Χρήστη, ιδίως σε καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους της.

Ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει ολικά ή μερικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

 

 

18. Ανωτέρα Βία

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για οιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης υποχρέωσης, η οποία απορρέει από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας. Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανωτέρα βία και τα αποτελέσματά της, η ισχύς των παρόντων Όρων Χρήσης θα αναστέλλεται. Το συμβαλλόμενο μέρος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει στο άλλο μέρος εγγράφως και να προσκομίζει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας, αν μέσα στην ανωτέρω 10ήμερη προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία. Ωστόσο, σε περίπτωση που το γεγονός της ανωτέρας βίας εξακολουθεί για διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών ισχύουν τα οριζόμενα στο σχετικό Άρθρο της Καταγγελίας.

 

 

19. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία

Τα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να επιλύουν συμβιβαστικά όλες τις διενέξεις και απαιτήσεις που αναφύονται σε σχέση με τις Υπηρεσίες που λαμβάνει ο Χρήστης.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα των Όρων Χρήσης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή/και αδικοπραξίας, καθώς και περί την εκτέλεση δίκες, ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται οικιοθελώς.

 

Ειδικοί Όροι Χρήσης

Ο Χρήστης έλαβε γνώση και αποδέχεται τους Ειδικούς Όρους Χρήσης κάθε υπηρεσίας.

© Nova 2021 - All rights reserved